คุณอยู่ที่นี่

Course Suggestion

แนะนำคอร์ส ชื่อคอร์สเรียน หมวด
0 ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.6 วัดผล
0 ติวคณิตศาสตร์ (7 วิชาสามัญ) ติวเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 2 เรื่องตรรกศาสตร์) ติวคณิตศาสตร์ ม.4-5-6
0 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น ภาษาต่างประเทศ
0 Connectives ภาษาอังกฤษ
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 3 เรื่องการอ้างเหตุผล) ติวคณิตศาสตร์ ม.4-5-6
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม 1 บทที่ 5 (เรื่อง ทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น) ติวคณิตศาสตร์ ม.4-5-6
0 ติว GAT คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ติวเข้ามหาวิทยาลัย
0 Conversation/Speaking ภาษาอังกฤษ
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม1 (บทที่1 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม) ติวคณิตศาสตร์ ม.4-5-6
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 6 เรื่องภาพตัดกรวย เรื่องสมการเส้นตรง) ติวคณิตศาสตร์ ม.4-5-6
0 Beginner Step 1 Grammar ภาษาอังกฤษง่ายๆ สไตล์ อ.เบนนี่ ภาษาอังกฤษ
0 ติว GAT ภาษาอังกฤษ ติวเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 1 เรื่องเลขนัยสำคัญ) ติวฟิสิกส์ ม.4-5-6
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.5 เทอม1 (บทที่2 เรื่อง เวกเตอร์ในระบบ 2 และ 3 มิติ) ติวคณิตศาสตร์ ม.4-5-6
0 ติวเข้ม PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ติวเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 2 เรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง) ติวฟิสิกส์ ม.4-5-6
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.6 เทอม1 (บทที่1 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่อง) ติวคณิตศาสตร์ ม.4-5-6
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.6 เทอม1 (บทที่2 เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น) ติวคณิตศาสตร์ ม.4-5-6
0 ติวเข้ม PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ติวเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 3 เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วง) ติวฟิสิกส์ ม.4-5-6
0 ติวฟิสิกส์ (7 วิชาสามัญ) ติวเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวเข้ม PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ติวเข้ามหาวิทยาลัย
0 ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่4 เรื่อง เครื่องเคาะสัญญาณและกราฟการเคลื่อนที่) ติวฟิสิกส์ ม.4-5-6
0 คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม1 (บทที่ 4 เรื่อง ลำดับและอนุกรม) ติวคณิตศาสตร์ ม.4-5-6
0 12 Tense A'Benny Academy ภาษาอังกฤษ
0 ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่5 เรื่องมวลแรงและการเคลื่อนที่ กฏของนิวตัน) ติวฟิสิกส์ ม.4-5-6
0 ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2 บทที่ 7 (เรื่องสมดุลกล) ติวฟิสิกส์ ม.4-5-6
0 Non-Finite verbs A' Benny ภาษาอังกฤษ
0 ติวฟิสิกส์ ม.4 เทอม1 (บทที่6 เรื่องสภาพสมดุล) ติวฟิสิกส์ ม.4-5-6
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 4 เรื่องระบบจำนวนจริง) ติวคณิตศาสตร์ ม.4-5-6
0 ภาษาจีน พินอิน ภาษาต่างประเทศ
0 ติวฟิสิกส์ สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง เก็งข้อสอบติวเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
0 Reading Comprehension A' Benny ภาษาอังกฤษ
0 ติวฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 (บทที่ 4 เรื่องปรากฏการณ์คลื่น) ติวฟิสิกส์ ม.4-5-6
0 Beginner Step 2 Grammar ภาษาอังกฤษง่ายๆ สไตล์ อ.เบนนี่ ภาษาอังกฤษ
0 BarModel ติวคณิตศาสตร์ ม.4-5-6
0 ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง เก็งข้อสอบติวเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
0 ติวฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 (บทที่ 1 เรื่องของแข็ง) ติวฟิสิกส์ ม.4-5-6
0 ติวชีววิทยา สอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง เก็งข้อสอบติวเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
0 Phrase/Clause/Sentence ภาษาอังกฤษ
0 ติวฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 (บทที่2 เรื่องสมบัติเชิงกลของของเหลวและของไหล) ติวฟิสิกส์ ม.4-5-6
0 ติวฟิสิกส์ ม.5 เทอม1 (บทที่ 3 เรื่องความร้อน สมบัติเชิงกลของแก๊สและทฤษฏีจลน์ของแก๊ส) ติวฟิสิกส์ ม.4-5-6
0 คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม1 (บทที่ 3 เรื่อง ตรีโกณมิติ) ติวคณิตศาสตร์ ม.4-5-6
0 การประเมินมูลค่าหุ้นแบบพื้นฐาน และกรณีศึกษาหุ้นไทย การเงินและการลงทุน
0 Error Detection Academy ภาษาอังกฤษ
0 ติวฟิสิกส์ ม.6 เทอม1 (บทที่ 1 เรื่องไฟฟ้าแม่เหล็ก) ติวฟิสิกส์ ม.4-5-6
0 คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม1 (บทที่ 3 เรื่อง อินทริเกรท integration) ติวคณิตศาสตร์ ม.4-5-6
0 การประเมินมูลค่าหุ้นแบบชั้นสูง และกรณีศึกษาหุ้นไทย การเงินและการลงทุน
0 Amazing Vocab ภาษาอังกฤษ
0 ติวฟิสิกส์ ม.6 เทอม1 (บทที่ 2 เรื่องไฟฟ้ากระแสสลับ) ติวฟิสิกส์ ม.4-5-6
0 ติวเก็งข้อสอบ O-NET ม.3 วัดผล
0 วีดีโอบันทึกการติวสด มหิดล-เตรียมอุดม-จุฬาภรณ เก็งข้อสอบติวเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
0 ติวคณิตศาสตร์ ม.4 เทอม1 (บทที่ 1 เรื่องเซต) ติวคณิตศาสตร์ ม.4-5-6
1 ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 มหิดล เก็งข้อสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์
1 ติวฟิสิกส์ สอบเข้า ม.4 มหิดล เก็งข้อสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์
1 ติวอังกฤษ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา เก็งสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
1 แนวคิดและเครื่องมือในการจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์ By Pentaho BI Business Intelligence
1 ติวเคมี สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา เก็งสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
1 ติวชีววิทยา สอบเข้า ม.4 มหิดล เก็งข้อสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์
1 Pentaho BI หลักสูตร 1 Business Intelligence
1 ติวคณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา เก็งสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
1 Pentaho BI หลักสูตร 2 Business Intelligence
1 ติวฟิสิกส์ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา เก็งสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
1 ติวชีวะ สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา เก็งสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา
1 หลักสูตร The Magic English1 เสริมทักษะ
1 Start ภาษี เพื่อ Up ธุรกิจ Online ให้สำเร็จ การเงินและการลงทุน
2 Start ดี Up กิจการให้ระดมทุนได้ การเงินและการลงทุน
2 หลักสูตรติวออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม 5. เทอม 1 เพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย ติวคณิตศาสตร์ ม.4-5-6
2 หลักสูตรติวออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม 6. เทอม 1 เพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย ติวคณิตศาสตร์ ม.4-5-6
2 The Magic Chinese ภาษาต่างประเทศ
2 ภาษาพม่า - Myanmar ภาษา AEC
2 หลักสูตรติวออนไลน์ ฟิสิกส์ ม 4. เทอม 1 เพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย ติวฟิสิกส์ ม.4-5-6
2 The Magic Japanese ภาษาต่างประเทศ
2 หลักสูตรติวออนไลน์ คณิตศาสตร์ ม 4. เทอม 1 เพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย ติวคณิตศาสตร์ ม.4-5-6
2 หลักสูตรติวออนไลน์ ฟิสิกส์ ม 5. เทอม 1 เพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย ติวฟิสิกส์ ม.4-5-6
2 หลักสูตรติวออนไลน์ ฟิสิกส์ ม 6. เทอม 1 เพื่อเพิ่มเกรดและเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย ติวฟิสิกส์ ม.4-5-6
3 เลือกธุรกิจดี บริหารภาษีเป็น เห็นกำไร การเงินและการลงทุน
3 ภาษามลายู-อินโดนีเซีย ภาษา AEC
3 ภาษามลายู-มาเลเซีย ภาษา AEC
3 ภาษาเวียดนาม - Vietnamese ภาษา AEC
4 เรื่องเงินเรื่องง่าย จัดการได้ธุรกิจสำเร็จ การเงินและการลงทุน
5 การเลือกหุ้นจากงบการเงินและกรณีศึกษาหุ้นไทย การเงินและการลงทุน
6 พื้นฐานงบการเงินและการวิเคราะห์กิจการ การเงินและการลงทุน