คุณอยู่ที่นี่

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

Ph.D. (Economics) Southern Illinois University at Carbondale / อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สาขาที่เชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์การเงิน / ผลงานทางวิชาการด้านการประเมินผลโครงการ ประสบการณ์: คณะกรรมการบริหารบริษัทเอเซียเครดิตฟอร์ซิแอร์ จำกัด, หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต่างๆ


คอร์สเรียนสอนโดย อาจารย์ ชาย กิตติคุณาภรณ์, ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รศ.ดร.สันติยา เอกอัคร, อาจารย์ ดุษิต จงสุทธนามณี, อาจารย์ มิตรทอง ชูลิตะวงศ์, อาจารย์ วิชิต ศรีบุรินทร์, อาจารย์ วิวัฒน์ คูสกุล