คุณอยู่ที่นี่

รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี

Ph.D. (Development Studies) The University of Pittsburgh / ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / อดีตประธานคณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / สาขาที่เชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน การวิเคราะห์โครงการ / ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์: ตำราเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน และเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการวางแผนระดับท้องถิ่น


คอร์สเรียนสอนโดย อาจารย์ ชาย กิตติคุณาภรณ์, ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รศ.ดร.สันติยา เอกอัคร, อาจารย์ ดุษิต จงสุทธนามณี, อาจารย์ มิตรทอง ชูลิตะวงศ์, อาจารย์ วิชิต ศรีบุรินทร์, อาจารย์ วิวัฒน์ คูสกุล