คุณอยู่ที่นี่

รศ.ดร.สันติยา เอกอัคร

Ph.D. (Political Economy) The University of Texas at Dallas / อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สาขาที่เชี่ยวชาญ: เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง / ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์: ผลงานตำราเศรษฐศาสตร์การจัดการ II: มหเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เพื่อการจัดการธุรกิจ ผลงานวิจัยด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย: บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม อดีตประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


คอร์สเรียนสอนโดย อาจารย์ ชาย กิตติคุณาภรณ์, ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รศ.ดร.สันติยา เอกอัคร, อาจารย์ ดุษิต จงสุทธนามณี, อาจารย์ มิตรทอง ชูลิตะวงศ์, อาจารย์ วิชิต ศรีบุรินทร์, อาจารย์ วิวัฒน์ คูสกุล