คุณอยู่ที่นี่

อาจารย์ วิวัฒน์ คูสกุล

(บัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, บธ.ม. (การธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สาขาที่เชี่ยวชาญ การบัญชี, การวางแผนภาษี ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์: อาจารย์พิเศษและผู้บรรยายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน, วิทยากรบรรยายของหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, ที่ปรึกษาทางธุรกิจของกิจการต่างๆ ทั้งด้านบัญชี การเงิน ภาษี และการปรับโครงสร้างหนี้อดีตผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์สถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย


คอร์สเรียนสอนโดย อาจารย์ ชาย กิตติคุณาภรณ์, ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รศ.ดร.สันติยา เอกอัคร, อาจารย์ ดุษิต จงสุทธนามณี, อาจารย์ มิตรทอง ชูลิตะวงศ์, อาจารย์ วิชิต ศรีบุรินทร์, อาจารย์ วิวัฒน์ คูสกุล