คุณอยู่ที่นี่

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/ประกาศนียบัตร สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ

 • 2543 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - Syracuse University สหรัฐอเมริกา
 • 2539 ปริญญาโท M.S. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - Syracuse University สหรัฐอเมริกา
 • 2537 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไทย

สาขาวิชาที่ทำวิจัย

 • Parallel and Distributed Processing
 • Multi-spectral Image Fusion and Analysis
 • Remote Sensing Application
 • Software Engineering


ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ

ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ

 • Reliability Prediction for Remote Sensing Application 2545 หัวหน้าโครงการ
 • Concurrent Computing for Object Detection 2545 หัวหน้าโครงการ
 • การผสมและวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมเชิงตัวเลขเพื่อประยุกต์ใช้กับงานด้านการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ของประเทศไทย [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 หัวหน้าโครงการ
 • การจัดการหน่วยความจำของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกล [หมวดเงินอุดหนุน51] 2551 หัวหน้าโครงการศูนย์วินิจฉัยโรคเสมือน [หมวดเงินอุดหนุน52] 2552 หัวหน้าโครงการ

งานวิจัยที่กำลังทำ

ชื่อเรื่อง สถานภาพ

 • Wavelet-Based Image Fusion หัวหน้าโครงการ
 • ระบบการแสดงข้อมูลแบบกระจายเพื่อใช้สำหรับการร่วมมือในการผสมและวิเคราะห์ข้อมูล [สกว.45-46] หัวหน้าโครงการ
 • Dynamic Load Balancing ที่ปรึกษา
 • Fault Tolerance on MPI ที่ปรึกษา

ผลงานที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค

 • Achalakul, T., and Wattanapongsakorn, N., 2004, "Performance and Reliabiligy Modeling for a Parallel Image Fusion System", Mathematical and Computer Modelling, Vol. 39, No. 1, January, pp. 61-73.
 • Achalakul, T., Sirinaovakul, B., and Nuttaworakul, N., 2004, "Virtual Laboratory: A Distributed Collaborative Environment", Computer Applications in Engineering Education, Vol. 12, No. 1, pp. 44-53.
 • Achalakul, T. and Taylor, S., 2003, "A Distributed Spectral-screening PCT Algorithm", Journal of Parallel and Distributed Computing, Vol. 63, No. 3, March, pp. 373-384.
 • Achalakul, T. and Taylor, S., 2001, "Real-time Multi-spectral Image Fusion", Journal of Concurrency and Computation : Practice and Experience, Vol. 13, No. 12, pp. 1063-1081.
 • Achalakul, T. and Taylor, S., 2001, "A Concurrent Spectral-Screening PCT Algorithm for Remote Sensing Applications", Journal of Information Fusion, Vol 1, No. 2, pp. 89-97.

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

 • Settapat, S., Archirapatkave, V., Achalakul, T., and Ohkura, M., 2010, "Web-Based 3D Visualization Framework for Medical Data", The 4th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, February 25-26, Shibaura Campus, Shibaura Institute of Technology, Tokyo, Japan, pp. 241-244.
 • Intapong, P., Settapat, S., Kaewkamnerdpong, B., and Achalakul, T., 2010, “The Design of Modular Web-Based Collaboration”, The 1st International Conference on Security-enriched Urban Computing and Smart Grid (SUComS), September 15-17, Daejeon, Korea.
 • Settapat, S., Achalakul, T., and Ohkura, M., 2010, “Web-based 3D Visualization and Interaction of Medical Data using Web3D”, The SICE Annual Conference 2010 (SICE 2010) An International Conference on Instrumentation, Control and Information Technology, August 18-21, Taipei, Taiwan.
 • Settapat, S., Ohkura, M., Archirapatkave, V., and Achalakul, T., 2010, “A Framework of Web3D-Based Medical Data Reconstruction and Visualization”, The 12thInternational Conference on E-Health Networking, Application & Services (Healthcom’10), July 1-3, Lyon, France.
 • Settapat, S., Ohkura, M., Archirapatkave, V., and Achalakul, T., 2010, “Web-based 3D Visualization Framework for Medical Data”, International Conference on 3D Systems and Applications General Academy Center (3DSA 2010), May 19-21, Tokyo, Japan.
 • Sunsirikul, S. and Achalakul, T., 2010, “Associative Classification Mining in the Behavior Study of Autism Spectrum Disorder”, 2010 The 2nd International Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAC2010), February 26-28, Nanyang, Singapore.
 • Tangmankhong, K., Charoenchaiamornkij, P., and Achalakul, T., 2008, "The Reliability Analysis of Resiliency Framework for Grid Services", The 4th IASTED International Conference on Advance in Computer Science and Technology (ACST 2008), April 2-4, The Meritus Pelangi Beach Resort & Spa, Langkawi, Malaysia.
 • Ratanasanya, S., Mount, D.M., Netanyahu, N.S., and Achalakul, T., 2008, “Enhancements in Robust Feature Matching”, The 2008 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2008), May 14-17, Maritime Park and Spa Resort, Krabi, Thailand, pp. 505-508.
 • Boonserm, P., Jitsupap, A., Thongsamrith, N. and Achalakul, T., 2008, “E-Framework for Virtual Collabortive Community”, The 2008 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2008), May 14-17, Maritime Park and Spa Resort, Krabi, Thailand, pp. 161-164.
 • Tangmankhong, K., Charoenchaiamornkij, P., and Achalakul, T., 2008, "The Resilient Framework for Grid Services", The 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), January 28-29, Hotel Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand, pp. 448-453.
 • Sophonpattanakit, S. and Achalakul, T., 2008, "Learning Portal for the Technology of Collaborative Work on Virtual Space", The International Conference on Advance Software Engineering & its Applications (ASEA 2008), December 13-15, Horizon Resort, Sanya, Hainan Island, China, pp. 178-181.
 • Rungruangpattana, P. and Achalakul, T., 2008, "The Software Prototype of Civil Court Case Management in Thailand", The International Conference on Advance Software Engineering & its Applications (ASEA 2008), December 13-15, Horizon Resort, Sanya, Hainan Island, China, pp. 221-225.
 • Tirapat, T. and Aahalakul, T., 2007, “Usability Assessment for Hyperlink Methods”, International Conference of Convergence Information Technology (2nd ICCIT 2007), Hotel Hyundai, Gyeongju, South Korea, pp. 49-54.
 • Rungruangpattana, P. and Achalakul, T., 2007, “The Design Framework of the Civil Court Case Management System in Thailand”, IEEE-TENCON2007, October 30 - November 2, Taipei International Convention, Taipei, Taiwan.
 • Achalakul, T. and Lee, J., 2006, "Resilient Image Fusion", Information (An International Interdisciplinary Journal), Vol. 9, No. 3, May, pp. 519-528.
 • Susantitanon, T., Silapunt, R., and Achalakul, T., 2006, "Assessing the Effectiveness of Collaborative Software Development in Virtual Workplace", The 1st International Conference on Digital Media and Learning (ICDML2006), March 13-14, Shangri-la Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 83-87.
 • Phumisut, Y., Siripongwutikorn, P., and Achalakul, T., 2006, "The Effectiveness of Unsupervised Online Training on the Topic of Grid Scheduling", The 1st International Conference on Digital Media and Learning (ICDML2006), March 13-14, Shangri-la Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 22-31.
 • Uthayopas, P. and Achalakul, T., 2006, "Collaborative E-education on Thai National Grid System", The 1st International Conference on Digital Media and Learning (ICDML2006), March 13-14, Shangri-la Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 12-16.
 • Srisomburananont, W. and Achalakul, T., 2005, "A Design of a JAVA Web Service Middleware (JWSM)", The 20th Commemorative International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2005), July 4-7, The Shilla Hotel, Jeju, Korea, pp. 1485-1486.
 • Keatkaew, T. and Achalakul, T., 2005, "Real-time, Parallel Face Recognition Using Eigenfaces", The 20th Commemorative International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2005), July 4-7, The Shilla Hotel, Jeju, Korea, p. 1149.
 • Threerawatsathein, K. and Achalakul, T., 2005, "The Parallel Dynamic Routing Simulation Based on Antnet", International Conference on Simulation and Modeling 2005 (SIMMOD 2005), January 17-19, The Rose Garden Aprime Rosort, Nakorn Pathom, Thailand, pp. 31-37.
 • Wiyarat, T. and Achalakul, T., 2004, "The Wavelet - based Fusion Model for Multi - resolution Satellite Data", The 5th ACIS International Conference on Software, Engineering, Artificial Intelligence Networking and Parallel/Distributed Computing (SNPD 2004), June 30 - July 2, People's palace Hotel, Beijing, China, p. 188.
 • Sarochawikasit, R., Wiyarat, T., and Achalakul, T., 2004, "The Distributed Wavelet-Based Fusion Algorithm", 1st International Symposium, Computational and Information Science (CIS 2004), December 16-18, Shanghai, China, pp. 38-43.
 • Viriyakrasarp, S., Tipapat, T., and Achalakul, T., 2004, "The Design of a Usability Evaluation Framework for E-learning Applications", The 4th Global Congress on Engineering Education, July 5-9, Menam Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 169-172.
 • Srinilta, C., Park, M.S., and Achalakul, T., 2003, "A Concurrent PCT for the Analysis of Multiresolution Data", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, p. 1339.
 • Sarochawikasit, R. and Achalakul, T., 2003, "Library Prototype for Dynamic Load Balancing on Heterogeneous Environment", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, p. 1811.
 • Pusanti, H. and Achalakul, T., 2003, "Color-screening Eigenface Method for Real-time Face Detection System", The 2003 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2003), July 7-9, Kang-Won Do, Korea, p. 1460.
 • Luansritisakul, Y., Achalakul, T., and Wattanapongsakorn, N., 2003, "Library Prototype for Reliable Distributed System", The European Safety and Reliability Conference (ESREL 2003), June 15-18, Maastricht, The Netherlands, pp. 1047-1052.
 • Nuttaworakul, N. and Achalakul, T., 2002, "Distributed, Real-Time Collaborative Environment", The 2nd International Symposium on Communications and Information Technology, October, Pattaya, Chonburi, Thailand.
 • Achalakul, T. and Wattanapongsakorn, 2002, "Reliability Model for Distributed Remote Sensing Application", The 2002 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 293-296.
 • Achalakul, T., 2002, "A Survey of Fusion Techniques for Multi-spectral Images", The 2002 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 1244-1247.
 • Achalakul, T. and Madarasmi, S., 2002, "A Concurrent Modified Algorithm for Generalized Hough Transform", IEEE International Conference on Industrial Technology (IEEE ICIT '02), December 11-14, Bangkok, Thailand, pp. 965-969.
 • Achalakul, T., Lee, J., and Taylor, S., 2000, "Resilient Image Fusion", The International Conference on Parallel Processing Workshops, August, Toronto, Canada, pp. 291-296.

รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ

 • ศิริวรรณ สรรค์ศิริกุล และธีรณี อจลากุล, 2552, "ศูนย์วินิจฉัยโรคเสมือน", งานสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 4-6 พฤศจิกายน, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 419-424.
 • Taylor, S., Achalakul, T., Lee, J., Lhee, K., and Robila, S., 2000, "Resilient Remote Sensing", National Symposium on Sensor and Data Fusion, June, San Antonio, TX.

บทความที่ได้รับรางวัล

 • Best Paper Award - Intapong, P., Settapat, S., Kaewkamnerdpong, B., and Achalakul, T., 2010, “The Design of Modular Web-Based Collaboration”, The 1st International Conference on Security-enriched Urban Computing and Smart Grid (SUComS), September 15-17, Daejeon, Korea.

สิทธิบัตรที่ขอ

 •    ระบบตรวจค้นใต้ท้องรถขณะเคลื่อนที่โดยใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด Petty Patent No. 3928

คอร์สเรียนสอนโดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล