คุณอยู่ที่นี่

 

ชื่อผู้สอน : อาจารย์ ตูซาร์ นวย (Thuza Nwe)

ความรู้ด้านภาษา :

 • พูด ฟัง เขียน อ่าน ภาษาพม่าในฐานะเจ้าของภาษา
 • พูด ฟัง เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดีในฐานะภาษาที่สอง
 • พูด ฟัง เขียน อ่าน ภาษาไทยได้ดี 

การศึกษา :

 • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(ภาษาและการสื่อสาร), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาศาสตร์ภาษาเมียนมา), มหาวิทยาลัยย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา

งานวิชาการ :

 • กรรมการราชบัณฑิตยสถานร่วมจัดทำหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่า
 • อนุกรรมการราชบัณฑิตยสถานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติ: นโยบาย ภาษาสำหรับผู้ที่เข้ามาแสวงหางานทำในประเทศไทย
 • กรรมการราชบัณฑิตยสถานร่วมจัดทำ พิมพ์หนังสือ, ผลิตรายการวิทยุ, ผลิตรายการ โทรทัศน์ ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาด้าน “ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน”

ตำราหนังสือและบทความ :

 • MMR1001 ภาษาพม่าพื้นฐาน 1
 • MMR1001 ภาษาพม่าพื้นฐาน 1 (E-learning) (ฉบับมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
 • MMR1002 ภาษาพม่าพื้นฐาน 2
 • การสี่อสารภาษาเมียนมาพื้นฐาน (E-learning) (ฉบับมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
 • ภาษาอาเซียน เรียนรู้ไว้ - บทความตีพิมพ์ใน “ข่าวราม”
 • ภาษาอาเซียน: สนุกกับภาษาเมียนมา
 • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) สำนวนสุภาษิตอาเซียน: ภาษาเมียนมา
 • เพลงอาเซียน: ภาษาเมียนมา
 • พจนานุกรมภาพ: ภาษาเมียนมา
 • การสี่อสารภาษาเมียนมาพื้นฐาน (E-learning) (ฉบับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน)
 • หลักสูตรภาษาพม่า (ภาษาเมียนมา) สำหรับงานประกันสังคม (E-learning)
 • “ภาษาเมียนมาในชีวิตประจำวัน”, รายการวิทยุศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

คอร์สเรียนสอนโดย อาจารย์ ตูซาร์ นวย (Thuza Nwe )