คุณอยู่ที่นี่

 

ดร.ขวัญนภา ชูแสง

การศึกษา 

 • ปริญญาเอก : ด้านจิตวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย AUH (American University of Human Science) 
 • ปริญญาโท : รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง หลักสูตรสำหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • ปริญญาตรี : ศิลปะศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตำแหน่งปัจจุบัน 

 • ที่ปรึกษา ผู้ฝึกสอน และ วิทยากรอิสระ ด้านการจัดการ การสื่อสาร และความเป็นผู้นำในเวทีสากล ด้วยหลักจิตวิทยา และ NLP 

ประสบการณ์ 

 •  Call Center Service in Aviation Business ในสหรัฐอเมริกา 15 ปี 
 •  อดีตประธานที่ปรึกษา และผู้ก่อตั้งสถาบันภาษา Boston Bright จำกัด 
 • อดีตประธานที่ปรึกษา และผู้ก่อตั้งสถาบันภาษา K Innovtive English จำกัด 


วิทยากรสถาบันการประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 

 •  หลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ (ภาคภาษาอังกฤษ) 
 •  หลักสูตรการพูดเพื่อภาพลักษณ์องค์กรของผู้บริหาร (ภาคภาษาอังกฤษ) 
 •  หลักสูตร "นักจัดรายการวิทยุ" สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 


ที่ปรึกษาพิเศษด้านภาษาอังกฤษ 

 • ผู้บริหารบริษัทเอกชน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้คำแนะนำเทคนิคการใช้ภาษา ลีลา ท่าทาง ในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
 • เป็นผู้ฝึกสอนเทคนิคการออกเสียง และลีลา การนำเสนอระดับนานาชาติ ในการประกวด TQM (Total Quality Aword) บริษัท C.P. Seven Eleven, Retailing และ Counter Service 
 • ผู้บริหารบริษัท Big C Superstore 
 • ผู้บริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
 •  ผู้บริหารโรงพยาบาลพญาไท 2
 •  ผู้บริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 
 •  ผู้ฝึกสอนการออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ 

คอร์สเรียนสอนโดย ดร.ขวัญนภา ชูแสงเร็วๆนี้