คุณอยู่ที่นี่

Pentaho BI หลักสูตร 1

 • รหัสคอร์ส : IT1111
 • ราคา : 0 บาท
 • ความยาวหลักสูตร : 13 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด


Pentaho BI Basic

     วีดีโอบันทึกการอบรมเชิงปฎิบัติการ Pentaho BI หลักสูตร 1 : Pentaho BI Basic เป็นการปูพื้นฐานหลักของการพัฒนาระบบ Business Intelligence เป็นการนำเสนอข้อมูลแบบ Descriptive อัตโนมัติ โดยใช้เครื่องมือหลัก 4 ตัวคือ Report Designer สำหรับสร้างรายงาน, Schema Workbench สำหรับสร้าง OLAP Cube, Data Integration สำหรับทำ ETL, Community Dashboard Editor (CDE) สำหรับสร้าง Dashboard และเครื่องมือเสริมอีก 2 ตัว คือ Meta Data Editor สำหรับสร้าง Business View ของข้อมูลให้กับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม และ Aggregation Designer สำหรับการ Aggregate ข้อมูลจาก OLAP Cube เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลข้อมูล

หัวข้อที่ 1

 • แนวคิด หลักการ และประโยชน์ ของ “Business Intelligence”
 • ภาพรวมของระบบ Pentaho Business Intelligence (Pentaho BI)
 • ติดตั้งระบบ Pentaho Community Edition (Pentaho CE)
 • (ติดตั้ง Java, ฐานข้อมูล PostgreSQL, Pentaho CE, Design-Tools) 

หัวข้อที่ 2

 • โจทย์สาหรับทำ BI: กรณีศึกษาของระบบงานบุคคล (Human Resource) การออกแบบ Data Model การนำข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ (ที่ ETL แล้ว) เข้าฐานข้อมูล Postgres

หัวข้อที่ 3

 • ทดลองใช้ระบบในฐานะผู้ใช้ (Users) Reporting, Analysis (OLAP Cube), Dashboard

หัวข้อที่ 4

 • หลักการและปฏิบัติการ: การสร้างรายงาน (Reporting) โดยใช้ Report Designer

หัวข้อที่ 5

 • หลักการแปละปฏิบัติการ: การใช้ Schema Workbench สำหรับสร้าง OLAP Cube

หัวข้อที่ 6

 • หลักการและปฏิบัติการ: การใช้ Community Dashboard Editor (CDE) สำหรับสร้าง Dashboard

หัวข้อที่ 7

 • หลักการและปฏิบัติการ: การใช้ Data Integration สำหรับจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ Extract Transform & Load (ETL)

หัวข้อที่ 8

 • ปฏิบัติการ Aggregate ข้อมูล ด้วย Aggregation Designer และ Schema Workbench วิเคราะห์ OLAP Cube โดยใช้ Analysis View

หัวข้อที่ 9

 • ปฏิบัติการสร้าง Business View ด้วย Metadata Editor และทดสอบการใช้งานกับ Report
 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน