คุณอยู่ที่นี่

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก Ph.D. (Educational Measurement & Statistics) University of Iowa (U.S.A.) 2532
 • ปริญญาโท M.Sc. (Computer Science) University of Iowa (U.S.A.) 2528
 • ปริญญาตรี Diploma (Computer Science) University of Newcastle (Australia) 2522
 • ปริญญาตรี B. Math (Mathematics) University of Newcastle (Australia) 2521

ประสบการณ์การทำงาน

การบริหารงานมหาวิทยาลัย

 • พ.ศ.2543-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสำนักคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2542–43 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2540–42 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2537-40 ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

 • พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน กรรมการ, สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย
 • พ.ศ.2553-54 กรรมการ, สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ.2549-53 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการข้อมูล, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2547-48 กรรมการ, สมาคมวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา
 • พ.ศ. 2546–55 นายทะเบียน, สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย
 • พ.ศ. 2544–46 เลขาธิการ, สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย

วิทยากรบรรยายและอบรม

 • หัวข้อ "การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS, โปรแกรม R, โปรแกรม Epi Info" ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เป็นต้น
 • หัวข้อ "การพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์และการประเมินผลออนไลน์" ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
 • หัวข้อ "การพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะทางธุรกิจ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Open Source Pentaho BI" จัดโดย สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย, บริษัทโกอิ้งเจ็สโดยการสนับสนุนของ SIPA, กระทรวงสาธารณสุข, กรมปศุสัตว์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ,มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้น

อื่นๆ

 • กรรมการสอบไล่ภายนอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด
 • โครงการวิจัยร่วมกับนานาชาติ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปีงบประมาณ 2548-2550) เรื่อง การศึกษาครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา 2006 (Second Information Technology in Education Study 2006 -SITES 2006)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย/บทความวิชาการ
 • คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วิทยากร/อาจารย์พิเศษ
 • บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์., การทำเหมืองข้อมูลของระบบการจัดการเรียนออนไลน์ กรณีศึกษาของระบบ ATutor วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 25, ฉบับที่ 2 (ธ.ค. 2552), หน้า 43-61

บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)

 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์, สาโรช เมาลานนท์, ขนิษฐา รุจิโรจน์, การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 วันที่ 24-26 ตุลาคม 2545
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, การพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี, การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 วันที่ 24-26 ตุลาคม 2545
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, ขนิษฐา รุจิโรจน์, ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, สาโรช เมาลานนท์, ระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการประกันคุณภาพการเรียนการสอน, การสัมมนาวิจัยสถาบัน 2003 ของสมาคมวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา วันที่ 13-15 มกราคม 2546
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, การพัฒนาระบบคลังข้อคำถามและการทดสอบออนไลน์, การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2546 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วราภรณ์ วิยานนท์, ขนิษฐา รุจิโรจน์, สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, สาโรช เมาลานนท์, การติดตั้งและปรับแต่ง ระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์แบบโอเพนซอร์ส : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2546
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, อุราพร ศุขะทัต, นิภาพร ประภาศิริ, รุ่งระพี กรานคำยี, นริศา ชุตินรา, วราภรณ์ วิยานนท์, สาโรช เมาลานนท์, การเป็นผู้จัดการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับการเรียนการสอนห้องใหญ่, งานประชุมวิชาการวิจัยสถาบันระดับชาติ เรื่อง การวิจัยสถาบันกับการพัฒนาการเรียนรู้ วันที่ 14 ตุลาคม 2546 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, ผจงจิต อินทสุวรรณ, ขนิษฐา รุจิโรจน์, ณสรร ผลโภค, สธณ ภู่คง, อำนาจ แพรัตกุล, ทรงพล ต่อนี, สาโรช เมาลานนท์, อุราพร ศุขะทัต, การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนชุดวิชา เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการวิจัย, การประชุมเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2546
 • นิภาพร ประภาศิริ, สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, รุ่งระพี กรานคำยี, นริศา ชุตินารา, สาโรช เมาลานนท์, อุราพร ศุขะทัต, วราภรณ์ วิยานนท์, การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับการสอนห้องใหญ่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, นำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2546
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, ขนิษฐา รุจิโรจน์, วราภรณ์ วิยานนท์, สาโรช เมาลานนท์, การจัดการเรียนการ สอนออนไลน์ด้วยระบบ Open Source LMS “ATutor”: กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, งานประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2547 เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษาสู่สังคม ฐานความรู้ วันที่ 10 – 11 กันยายน 2547
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อสอบด้วยระบบการจัดการเรียนแบบออนไลน์โอเพนซอร์ส ATutor, การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 วันที่ 19-21 ตุลาคม 2547
 • Sunee Raksakietisak, Test Analysis System in Open Source Learning Content Management System ATutor 1.4.3, The 1st National Conference on Computing and Information Technology, 24-25 May 2005.
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, วราภรณ์ วิยานนท์, สาโรช เมาลานนท์, ขนิษฐา รุจิโรจน์, การสร้างเครือข่ายผู้ใช้งานระบบ Open Source LMS : กรณีศึกษาของ ATutor ประเทศไทย, The Second National Conference on e-Learning 2005, วันที่ 1 - 2 กันยายน 2548
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, ขนิษฐา รุจิโรจน์, เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา, วีระพงศ์ เกียรติสุนทร, นิรมล ปีตะนีละผลิน, มะยูโซ๊ะ กูโน, ญานิน กองทิพย์, ชิรา ลำดวนหอม, นิภาพร ประภาศิริ, วราภรณ์ วิยานนท์, แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย, การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 31 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2548
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, นิภาพร ประภาศิริ, กรอบแนวคิดและการพัฒนาสำนักงานเสมือนโดยใช้ซอฟต์แวร์จัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์ส, การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2548
 • พีระ แพทย์ประเสริฐ, สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, การพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อสอบและแบบสอบถามโดยใช้ VBA และ Excel. นำเสนอในการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2548

บทความวิชาการ

 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, เครือข่ายอินเตอร์เน็ต, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 10, ฉบับที่ 1 (ม.ค. 2537), หน้า 46-49
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้วย SPSS, วารสารการวัดผลการศึกษา ปีที่ 16, ฉบับที่ 46 (พ.ค.-ส.ค.2537), หน้า 58-84.
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, คอมพิวเตอร์กับการวิจัย, ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เม.ย. 2538) หน้า 63-65.
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, บทบาทของ IT ในยุคไฮเทค, วารสารคหเศรษฐศาสตร์ ปีที่ 39, ฉบับที่ 1(ม.ค.-เม.ย. 2539), หน้า 61-65.
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, การเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานโครงการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 14, ฉบับที่ 2 (ก.ค. 2541), หน้า 1-2.
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, กรอบแนวคิดและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการวิจัย, วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, หน้า 9-22, 2549

หนังสือ ตำรา

 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มิถุนายน 2539.
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, การโปรแกรมภาษาปาสคาล เอกสารประกอบการสอนวิชา คพ 312 : การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาปาสคาล ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมษายน 2545 (พิมพ์ ครั้งที่ 3).
 • ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และ สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, แนวทางการจัดทำและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ (พ.ศ.2546). สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, เอกสารชุดวิชา 13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ หน่วยที่ 5 การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล และ หน่วยที่ 7 คลังข้อมูลและบิสซิเนสอินเทลลิเจนซ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, โครงการพัฒนาเอกสารและสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ชุดวิชาโครงสร้างข้อมูลสำหรับการโปรแกรม, แหล่งทุนสนับสนุน ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, โครงการพัฒนาเอกสารและสื่อประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ชุดวิชาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการวิจัย, แหล่งทุนสนับสนุน ทบวงมหาวิทยาลัย, 2546
 • สุณี รักษาเกียรติศักดิ์, แนวทางการจัดทำและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล: ประสบการณ์ต่างประเทศและ ข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย, ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย, 2548

คอร์สเรียนสอนโดย ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์