คุณอยู่ที่นี่

Pentaho BI หลักสูตร 2

 • รหัสคอร์ส : IT1112
 • ราคา : 0 บาท
 • ความยาวหลักสูตร : 17 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาเรียน : 180 วัน

รายละเอียด


Data Analytics with Pentaho BI Weka R and Hadoop From Business Intelligence to Data Science

     วีดีโอบันทึกการอบรมเชิงปฎิบัติการ Pentaho BI หลักสูตร 2 : Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เน้นหลักการของวิเคราะห์ Predictive model การนาโมเดลไปใช้อัตโนมัติ (Prescriptive) และการประมวลผล big data ตามหลักการของ Data Science บน Pentaho Business Analytic Platform

หัวข้อที่ 1

 • โจทย์สาหรับทำ BI “การทำเหมืองข้อมูลของระบบการจัดการเรียนออนไลน์: กรณีศึกษาของระบบ ATutor” ที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj/article/viewFile/847/846
 • ออกแบบ Data model สำหรับการวิเคราะห์
 • นำข้อมูล ATutor_wh (ที่ ETL แล้ว) เข้าฐานข้อมูล PostgreSQL
 • ทดสอบ ATutor Solutions: Report, Cube, Dashboard

หัวข้อที่ 2

 • การทำเหมืองข้อมูลด้วย Weka: Classification, Prediction, Association, Clustering โดยใช้ Explorer และ Experimenter Interface

หัวข้อที่ 3

 • การวิเคราะห์ข้อมูลของโจทย์สำหรับทำ BI “การทำเหมืองข้อมูล ATutor” โจทย์ประเภท Clustering โดยใช้ Knowledge Flow Interface และการนำโมเดล Weka เข้า Pentaho Data Integration (ETL)

หัวข้อที่ 4

 • การใช้ Weka ในการวิเคราะห์โจทย์ Classification/Prediction โดยใช้ Multilayer Perceptron (Backpropagation Neural Network), J48 (C4.5 Decision Tree Algorithm) และ Linear Regression หน้า 10/ 10
 • THAI – AUSTRALIAN TECHNOLOGICAL SERVICES CENTER Australian Government Australian Education Department

หัวข้อที่ 5

 • ภาพรวมของ แนวคิดและหลักการของการวิเคราะห์ข้อมูล
 • วิธีการทำเหมืองข้อมูล (data mining)
 • วิธีการทางสถิติ (statistical methods)
 • Business Intelligence and - Data Science

หัวข้อที่ 6

 • การใช้โปรแกรม Rในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • การติดตั้งโปรแกรม R -DescriptiveStatistics, T-test, One way ANOVA, Chi-square, Correlation & Regression &Non-parametric Statistics
 • หัวข้อเสริมพิเศษ : การออกแบบและสร้าง Data Model ด้วย Power Architect

หัวข้อที่ 7

 • แนวคิดและหลักการของการวิเคราะห์ big data ด้วย Hadoop และ Pentaho-Hadoop (Pentaho Data Science Pack)

หัวข้อที่ 8

 • วิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่าง Web log ด้วย Pentaho-Hadoop

หัวข้อที่ 9

 • การสร้าง Transformation ของการวิเคราะห์ Web log ด้วย Pentaho-Hadoop

หัวข้อที่ 10

 • การติดตั้ง Hadoop, Hive, Hbase 
 

วีดีโอแนะนำคอร์สเรียน