คุณอยู่ที่นี่

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก Ph.D. (Computer Science) Missouri University of Science and Technology (formerly University of Missouri-Rolla), USA 2553
 • ปริญญาโท M.S. (Applied Computer Science) Illinois State University, USA 2544
 • ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาการ คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2539

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
 • พ.ศ. 2555–2557 รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พ.ศ. 2554–2557 กรรมการบริหารภาควิชาคณิตศาสตร์ (หัวหน้าวิชาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์), คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
 • พ.ศ. 2554–2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)

 • Waraporn Viyanon, Bus Search: Development and Evaluation of Performance and Usability of Mobile Application for Blind or Visually Impaired, In the Proceedings of the 20th International Conference on Soft Computing (Mendel 2014), Brno, Czech Republic, June 25-27, 2014.
 • Waraporn Viyanon, 3D-WebAuthen: High Degree of Authentication for Web Application Development, In the Proceedings of International Conference on Information and Social Science(ISS), Nagoya, Japan, Sept 24-26, 2013.
 • Waraporn Viyanon and Sanjay Madria, XML-SIM-CHANGE: Structure and Content Semantic Similarity Detection among XML Document Versions, accepted in 9th International Conference on Ontologies, DataBases, and Applications of Semantics (ODBASE 2010), Greece, 2010.
 • Waraporn Viyanon and Sanjay Madria, XML-SIM: Structure and Content Semantic Similarity Detection using Keys, accepted for 8th International Conference on Ontologies, DataBases, and Applications of Semantics (ODBASE 2009), Vilamoura, Algarve-Portugal, Nov 02 - 04, 2009.
 • Waraporn Viyanon and Sanjay Madria, A System for Detecting XML Similarity in Content and Structure Using Relational Database, In the Proceedings of 18thACM International Conference on Information and Knowledge Management (ACM CIKM 2009), Hong Kong, China.
 • W.Viyanon, S K Madria, S S Bhowmick, XML Data Integration Based on Content and Structure Similarity Using Keys, In the Proceedings of 16th International Conference on Cooperative Information Systems (CooPIS 2008) Springer-Verlag, Monterrey, Mexico, Nov 2008.
 • W.Viyanon, "Problem Solving of Thai Display in Open Source LCMS: ATutor Case Study," The 31st Congress on Science and Technology of Thailand, Oct 2005.
 • W.Viyanon, “Evaluation of Open Source Learning Management Systems,” The 1st national conference for computing and information technology, Bangkok, Thailand, May 2005.
 • W.Viyanon, “Analysis and Development of Student Information Template,” 30th Congress on Science and Technology of Thailand, Oct 2004.
 • W.Viyanon, K. Rujirote, S.Raksakietisak, S.Moulanont, “An Implementation of an Open Source LCMS: Srinakharinwirot University Case Study,” 29th Congress on Science and Technology of Thailand, Oct 2003.

บทความวิชาการ

 • Waraporn Viyanon and Sanjay Madria, XML Similarity Detection and Measures, to appear as book chapter in XML Data Mining: Models, Methods, and Applications, IGI Global, 2011. [Book Chapter: XML Data Mining: Model, Methods, and Applications]
 • S.Raksakieatisak, K.Rujirote, S.Saminpunya, V.Kieatsoontorn, N.Peetataneerapin, M.Koono, Y.Kongtip, C.Lumduanhom, N.Prapasiri and W.Viyanon, “Digital Learning Resources for Thai K-12,” Knowledge network institute of Thailand, Feb 2005.

หนังสือ ตำรา

 • วราภรณ์ วิยานนท์, เอกสารประกอบการสอนวิชา คพ 121 หลักการวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปี 2554

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 • วราภรณ์ วิยานนท์, โครงการวิจัยเรื่อง โปรแกรมการค้นหารถประจำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา (Bus Checker for Visually Impaired people) แหล่งทุนสนับสนุน เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประจำปี 2557
 • วราภรณ์ วิยานนท์, โครงการวิจัยเรื่อง การเพิ่มความปลอดภัยของการพิสูจน์ตัวตนด้วยรหัสผ่านสามมิติบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไป (More Secured Authentication with 3 Dimensional Password on Regular Personal Computer) แหล่งทุนสนับสนุน เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2556
 • วราภรณ์ วิยานนท์, โครงการวิจัยเรื่อง การวัดความคล้ายด้านความหมายสำหรับการผสานเอกสาร XML ด้วยคีย์ของต้นไม้ย่อย (Semantic Similarity Join on XML Documents Based on Subtree Keys), แหล่งทุนนักวิจัยใหม่ (วท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ประจำปี 2555
 • วราภรณ์ วิยานนท์, โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมิน Open Source Learning Management Systems”, แหล่งทุนสนับสนุน เงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประจำปี 2547

คอร์สเรียนสอนโดย ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์