คุณอยู่ที่นี่

อาจารย์ วสันต์ คุณดิลกเศวต

อาชีพ : นักเขียนและวิทยากรอบรมด้านซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สและ Google Apps และโปรแกรมเมอร์ Google Apps Script

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วศบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท วทม. (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


คอร์สเรียนสอนโดย อาจารย์ วสันต์ คุณดิลกเศวต