คุณอยู่ที่นี่

อาจารย์โรเซพ  ทวีจิตร์

ประวัติการศึกษา

 • 2008 Workshop on Economics and Trade in Goods, Organized by International Institute for Trade and Development (ITD) with the support from Asian Development Bank (ADB) 
 • 2000 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (B. Econ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  • วิชาโทเศรษฐศาสตร์การเงินและภาษามาเลเซีย
 • 1997 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนราธิวาส

 

ประวัติการทำงานปัจจุบัน

 • 2009 – ปัจจุบัน วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านภาษาวัฒนธรรม และการตลาดระหว่างประเทศในนาม Rosep Tutorรับให้คำปรึกษาและจัดทำหลักสูตรจัดสอนภาษาและ

                   วัฒนธรรมอาหรับ มลายูและตลาดโลกมุสลิม ภาษามลายู ภาษามาเลเซีย (มาเลย์) ภาษาอินโดนีเซียและการประกอบธุรกิจในอาเซียและตะวันออกกลาง

 • 2013 – ปัจจุบัน ผเู้ชี่ยวชาญประจำกองทุนต้งตัวได้ สำนกังานกองทุนต้งตัวได้สำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • 2013 – ปัจจุบัน วิทยากรรายการ Bahasa Indonesia สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(ETV)
 • 2013 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ หลักสูตรภาษามาเลเซีย โรงเรียนศิลปวัฒนา กรุงเทพมหานครประวัติวิทยากร 2

คอร์สเรียนสอนโดย อาจารย์ โรเซพ ทวีจิตร์